TIN TỨC - SỰ KIỆN
Lý thuyết học biên dịch hiệu quả (05-10-2015)

Tài liệu học biên dịch tiếng Anh bao gồm tài liệu được tham khảo, sưu tầm qua các nguồn báo chí, tin tức, sách, giáo trình, các loại tài liệu Dự án (gồm cấp Chính phủ, Bộ ngành, Tập đoàn trong và ngoài nước) đầu tư, kỹ thuật, xây dựng, hợp đồng nói chung. Đặc biệt là Bộ tài liệu về biên dịch

Bộ tài liệu học Biên dịch gồm 2 phần:

1- Tham khảo các nguồn. (Xem thêm ở mục này)

2- Tài liệu do VEDICO EDU biên soạn. (Xem thêm ở mục này)