VEDICO CLUB
Mục đích và chức năng của VEDICO CLUB

Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Anh cho những người yêu thích tiếng Anh, muốn rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp, biến tiếng Anh thành công cụ thăng tiến trong sự nghiệp, tạo cho bản thân mình một thuận lợi khi xin việc (đối với các thành viên là sinh viên các trường không chuyên).

Nguyên tắc và hình thức hoạt động VEDICO CLUB

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp với Giám đốc Điều hành và Trưởng phòng Đào tạo của VEDICO, đơn vị phối hợp, hợp tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa thường xuyên và các hoạt động tư vấn về phương pháp học, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các khoá học tiếng Anh, các kỳ thi tiếng Anh.

Thành viên và quy định thành viên VEDICO CLUB

 Các thành viên không có ý thức tốt khi tham gia, có biểu hiện chống phá, cá nhân chủ nghĩa, vụ lợi cá nhân hoặc nhóm thiểu số sẽ bị khai trừ khỏi Câu lạc bộ. Thể thức xin ra và khai trừ thành viên khỏi Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm quyết định.

 

Tổ chức và điều hành VEDICO CLUB

Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi Giám đốc Điều hành và Trưởng phòng Đào tạo của VEDICO. Ban chủ nhiệm có các Nhóm chuyên trách giúp việc: Nhóm Tư vấn học tập, Nhóm Biên tập nội dung, Nhóm Quản lý thành viên, và Nhóm Quản lý tài chính. Ban cố vấn thực hiện chức năng cố vấn và thẩm định các chương trình và nội dung hoạt động của Câu lạc bộ. 

Các điều khoản còn lại của VEDICO CLUB

 Việc quản lý tài chính của Câu lạc bộ do Nhóm Quản lý tài chính của Câu lạc bộ quản lý và bảo đảm chế độ báo cáo thường xuyên một cách công khai, minh bạch dưới sự giám sát, kiểm tra của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và Giám đốc Điều hành và Trưởng phòng Đào tạo của VEDICO.