TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tên các cơ quan, ban ngành bằng tiếng Anh

Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

 1. Bộ Tư pháp (Ministry of Justice)

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính (Department of Criminal and Administrative Legislation)

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Department of Economic-Civil Legislation)

Vụ Pháp luật quốc tế (Department of International Law)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Department of Legal Dissemination and Education)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization )

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Vụ Thi đua – Khen thưởng (Department of Emulation and Commendation)

Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Department of General Affairs on Legislative

Development)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)

Cục Bổ trợ tư pháp (Agency of Judicial Support)

Cục Trợ giúp pháp lý (Agency of National Legal Aid)

Cục  Đăng   quốc  gia  giao  dịch  bảo  đảm  (Agency  of  National  Registry  of  Secured

Transactions)

Cục Con nuôi (Agency of Child Adoption)

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Agency of Examination of Legal Normative

Documents)

Cục Công nghệ thông tin (Agency of Information Technology) Văn phòng Bộ (Ministry Office)

Cục bồi thường nhà nước (Agency of National Compensation) Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Cục Kiểm soát thủ tc hành chính (Agency of Administrative Procedure Control)

Cục Htịch, quốc tịch, chứng thực (Agency of Civil Status, Nationality and Authentication)

Tổng cục Thi hành án dân sự (Directorate of Civil Judgement Enforcement)

 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ministry of Planning and Investment)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization)

Vụ Pháp chế (Department of Legislation)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Vụ Hợp tác xã (Department of Cooperatives)

Vụ Tài chính tiền tệ (Finance and Monetary Department)

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Department of National Economic Issues)

Vụ Kinh tế công nghiệp (Department of Industrial Economy)

Vụ Kinh tế nông nghiệp (Department of Agricultural Economy) Vụ Kinh tế dịch vụ (Department of Service Economy)

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Department of Infrastructure and Urban Centers)

Vụ Quản lý các khu kinh tế (Department of Economic Zones Management)

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư (Department of Investment Supervision & Appraisal)

Vụ Quản lý quy hoạch (Department of Planning Management)

Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Department of Local and Territorial Economy)

Vụ Kinh tế đối ngoại (Foreign Economic Relations Department)

Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội (Department of Labor, Culture and Social Affairs)

Vụ Khoa hc, Giáo dục, Tài nguyên Môi trường (Department of Science, Education, Natural Resources and Environment)

Cục Quản lý đấu thầu (Public Procurement Agency)

Cục Phát triển doanh nghiệp (Enterprise Development Agency) Cục Đầu tư nước ngoài (Foreign Investment Agency)

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Business Registration Management Agency)

Văn phòng Bộ, kể cả các VPĐD Thành phố H Chí Minh Đà Nẵng (Ministry Office, including Representative Office in HoChiMinh and DaNang city)

Tổng cục Thống kê (General Statistics Office)

 

Vụ Quốc phòng – An ninh (National Defense - Security Department)

 

#dịchtàiliệu #dịchthuật #dichtailieu #phiêndịch #chothuêthôngdịch#chothuêphiêndịch #phiêndịchcabin

 #phiêndịchtháptùng #phiêndịchhộithảo#phiêndịchhiệntrường #phiêndịchtraođổithươngmại #phiêndịchdựán

 #cabin #hộichợ #phiêndịchhộichợ #phiendichhoicho #dịchtiếngpháp #dịchtiếngnhật#tiếngnhật #tiếngtrung

 #tiếnghàn #tiếngtâybannha #dichthuatvedico#dichhosothau #phiendichhoinghi #phiendichcabin #phiendichnoitiep

#côngtydichthuật #nhậndịchtàiliệu #dịchtiếnganh