TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tên cơ quan bộ, ngành bằng tiếng Anh - trọn bộ

 Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

                  1. Bộ Khoa học và Công nghệ (Ministry of Science and Technology)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization) Vụ Pháp chế (Department of Legislation)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Vụ Khoa hc xã hội và Tự nhiên (Department of Social and Natural Sciences)

Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật (Department of Science and

Technology for Economic Technical Branches)

Vụ Công nghệ cao (Department of High Technology)

Vụ Đánh giá, Thẩm định Giám định công nghệ (Department of Technology Appraisal, Examination and Assessment)

Vụ Kế hoạch – Tổng hợp (Department of Planning-General Affairs) Vụ Tài chính (Department of Finance)

Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ (Technology Application and Development Agency)

Cục Sở hữu trí tuệ (National Office of Intellectual Property of Vietnam)

Văn phòng Bộ (Ministry Office)

Cục  Công  tác  phía  Nam  (South  Agency)

Tổng  Cục  Tiêu  chuẩn  đo  lường  Chất  lượng

(Directorate of Standards and Quality)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Vụ  Phát  triển  khoa  hc  và  công  nghệ  địa  phương  (Department  of  Local  Science  and

Technology Development)

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (National Agency for

Technology Entrepreneurship and Commercialization Development)

Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (National Agency for Scientific and

Technological Information)

Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân (Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety and

Control)

Cục Năng lượng nguyên tử (Vietnam Atomic Energy Commission)

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (The Management Board of Hoa Lac Hi-Tech

Park)

 

 2. Bộ Tài chính (Ministry of Finance)

Cục Quản lý giá (Agency of Price Control)

Cục Tài chính Doanh nghiệp (Agency of Corporate Finance)

Cục  Quản   Nợ   Tài  chính  đi  ngoại  (Agency  of  Debt  Management  and  External

Finance)

Cục Quản lý Công sản (Agency of Public Asset Management)

Vụ Ngân sách nhà nước (Department of State Budget)

Vụ Đầu tư (Department of Investment)

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Department of Public Expenditure)

Vụ Chính sách thuế (Department of Tax Policy)

Vụ Tài chính các Ngân hàng tổ chức tài chính (Department of Banking and Financial

Institutions)

Vụ chế độ kế toán và kim toán (Department of Accounting and Auditing Regulations)

Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation)

Vụ Pháp chế (Department of Legislation)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and training)

Vụ Thi đua - Khen thưởng (Department of Emulation and Commendation)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Cục Quản lý và giám sát Bảo hiểm (Insurance Supervisory Agency)

Cục Kế hoạch tài chính (Agency of Planning and Finance)

Văn phòng Bộ, kể cả Văn phòng đại diện ti Thành phố H Chí Minh (Ministry Office, including Representative Office in HoChiMinh city

Ủy ban Chng khoán Nhà nước (State Securities Commission)

Vụ I (Vụ Tài chính, Quốc phòng, An ninh đặc biêt) (Department of Finance for National

Defense and Security)

Tổng cục dự trữ nhà nưc (General Department of State Reserves)

 

#dịchtàiliệu #dịchthuật #dichtailieu #phiêndịch #chothuêthôngdịch#chothuêphiêndịch #phiêndịchcabin

 #phiêndịchtháptùng #phiêndịchhộithảo#phiêndịchhiệntrường #phiêndịchtraođổithươngmại #phiêndịchdựán

 #cabin #hộichợ #phiêndịchhộichợ #phiendichhoicho #dịchtiếngpháp #dịchtiếngnhật#tiếngnhật #tiếngtrung

 #tiếnghàn #tiếngtâybannha #dichthuatvedico#dichhosothau #phiendichhoinghi #phiendichcabin #phiendichnoitiep

#côngtydichthuật #nhậndịchtàiliệu #dịchtiếnganh